We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(FR) Biologische inventarisaties uitgevoerd in het kader van het project LIFE Elia-RTE

Tijdens het LIFE-project Elia-RTE (2011-2017), alsook in het kader van het vervolg, de ontwikkeling van "Ecologische corridors" dat sinds 2018 loopt, werd ongeveer 650 ha van de boscorridors onder het door Elia beheerde hoogspanningsnetwerk omgevormd. Die corridors worden vanaf nu beheerd volgens praktijken die erop gericht zijn de biologische kwaliteit van de aanwezige habitats te verbeteren en tegelijk de impact van de ingrepen in het vegetatiebeheer op lange termijn te verminderen.

Sinds 2019 worden in het voorjaar en de zomer biologische inventarisaties uitgevoerd door Ecofirst op locaties die zijn ontwikkeld of worden ontwikkeld. Deze inventarissen waren gericht op verschillende taxonomische groepen: vogels, hogere planten (botanische inventarisaties), vijverinventarisaties (botanisch, odonaten, amfibieën), vlinders, rechtvleugeligen, vleermuizen, reptielen en hazelmuis. Het doel van deze inventarisaties is het karakteriseren van veranderingen in habitats en populaties van dier- en plantensoorten om de effecten van ontwikkelingen en veranderingen in beheerpraktijken op de biologische diversiteit te benadrukken. Zo kan worden beoordeeld of de inrichtingen gunstige effecten hebben gehad of nog kunnen hebben op de biodiversiteit.

Deze rapporten zijn het resultaat van verschillende gegevensanalyses die het mogelijk maken om de evolutie van de sites te interpreteren. Het doel is alle geïnventariseerde groepen te koppelen met het type beheer en de milieufactoren.

Inventaires bio 2022 ELIA